Reklamní agentura VICOMT

Reklamní agentura VICOMT

Právě se nacházíte >Služby > Mediální průzkumy > Peoplemetry
Reklamní agentura VICOMT
  • PEOPLEMETRY
  • Měření sledovanosti televize metodou TV metrů je v současné době v České republice prováděno společností Mediaresearch a. s. Podkladem pro výpočty a analýzy sledovanosti jsou data, která jsou získávána ze vzorku nejméně 1 200 domácností denně (celková velikost vzorku je 1 333 domácností vlastnících televizní přijímač). Tento vzorek nazýváme panelem a byl sestaven na základě rozsáhlého výzkumného šetření tzv. Zaváděcího výzkumu, jehož cílem bylo především určit nejdůležitější rozlišovací charakteristiky vzhledem ke sledování televize, a který byl proveden na podzim roku 2001 ve více jak 12 000 domácnostech ČR. Panel reprezentuje 3,9 milionu domácností s TV přijímačem v České republice.
  • Aby byla reprezentativnost panelu zachována po celou dobu realizace měření, je struktura panelu pravidelně kontrolována a to jak z hlediska socio-demografického složení, tak vzhledem k případným změnám v charakteristikách, které ovlivňují sledovanost televize populace ČR. Ty jsou ověřovány pravidelným statistickým výzkumem tzv. kontinuálním výzkumem na vzorku nejméně 6 000 domácností ročně.
  • Struktura panelu je pak průběžně upravována tak, aby profil panelu neustále odpovídal aktuálnímu profilu jednotlivců a domácností v České republice. Pro zachování platnosti údajů v TV metrovém systému je prováděna obměna 25 % panelových domácností ročně (v prvním a posledním roce je obměna procentuálně nižší). Jako nové panelové domácnosti jsou vybrány domácnosti rekrutované na základě výběru dle kontrolních charakteristik aktuálního kontinuálního výzkumu.
  • V každé panelové domácnosti je sledování resp. užívání televize elektronicky monitorováno pomocí TV metrového systému. Systém automaticky identifikuje a zaznamenává sledované kanály včetně kabelových či satelitních, užívání teletextu a používání videa (nahrávání i přehrávání). U každé aktivity je vždy zaznamenán přesný čas jejího začátku a konce (např. zapnutí a vypnutí videa). Všichni stálí členové domácností i hosté v domácnostech hlásí své sledování televize pomocí tlačítka na speciálním dálkovém ovladači.
  • Během každého dne měřící systém sbírá všechny informace o sledování a ukládá je do své paměti.Zaznamenaná data z domácnosti jsou pak do Mediaresearch a.s. elektronicky přenášena prostřednictvím SMS. Počet SMS a frekvence jejich zasílání závisí na intenzitě využívání televize v dané domácnosti.
  • Data naměřená v domácnostech panelu jsou zpracovávána každý den ráno ve společnosti Mediaresearch, kde jsou také spojena s informacemi o vysílaných programech s popisy jednotlivých pořadů (vysílací protokoly), které dodávají jednotlivé televize (ČT, Nova a Prima).
  • Zpracovaná data jsou pak okamžitě (nejdéle do 9 hodin) předána uživatelům (k nimž patří zejména televizní stanice a mediálním agentury). Ty je pak analyzují pomocí speciálních softwarových nástrojů a získávají tak informace o sledovanosti televizního vysílání. Jsou projektována do sekundových časových úseků. Hodnoty vztažené k pořadům a reklamnímu vysílání jsou dostupné přidáním dat o vysílaných programech. Projekce sledovanosti jsou přepočítány na 88 diváckých kategorií. Výsledky jsou upřesňovány vážením. Váhy umožňují vyjádřit a upřesnit výsledky vzhledem ke skutečné populaci.
  • S domácnostmi, které spolupracují na měření, komunikuje v případě potřeby speciální oddělení společnosti Mediaresearch tzv. Správa panelu. Domácnosti, které se účastní měření, mají zaručenu anonymitu a za spolupráci jsou odměňovány dárky.